CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Qu©️n triÒu ®️×nh nhanh chãng thÊt thñ t¹i thµnh Hµ Néi n¨m 1873 lµ v×:

A. triÒu ®️×nh ra lÖnh ®️Çu hµng.

B. hä chèng cùc yÕu ít.

C. ®️· thùc hiÖn chiÕn thuËt phßng thñ, dùa vµo thµnh ®️îi giÆc, ch­a kÕt hîp víi nh©️n d©️n ®️Ó kh¸ng chiÕn.

D. lo ®️¸n ¸p nh©️n d©️n.

2. NÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh n­íc ta n¨m 1867 lµ:

A. C¶ 6 tØnh Nam Kú r¬i vµo tay Ph¸p.

B. M©️u thuÉn x· héi ngµy cµng t¨ng, c¸c cuéc næi dËy cña nh©️n d©️n chèng l¹i triÒu ®️×nh ngµy cµng nhiÒu.

C. T­ t­ëng b¶o thñ, thi hµnh chÝnh s¸ch l¹c hËu ®️· khiÕn triÒu ®️×nh HuÕ ngµy cµng kh«ng kiÓm so¸t ®️­îc t×nh h×nh ®️Êt n­íc.

D. c¶ A – B – C.

3. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc ®️¸nh chiÕm B¾c Kú lÇn thø nhÊt, thùc d©️n Ph¸p ®️·:

A. Cö gi¸n ®️iÖp ra B¾c, ®️Ó ®️iÒu tra t×nh h×nh ®️ång thêi b¾t liªn l¹c víi Gi¨ng §uy-puy, mét tay l¸i bu«n ®️ang ho¹t ®️éng ë vïng biÓn Trung Quèc – ViÖt Nam ®️Ó hç trî cho viÖc ®️¸nh chiÕm B¾c Kú.

B. Ph¸p huy ®️éng vµi tr¨m lÝnh, tÊn c«ng mét sè tØnh ®️Ó th¨m dß lùc l­îng vµ ph¶n øng cña triÒu ®️×nh HuÕ.

C. TÝch cùc g©️y dùng c¬ së néi øng trong mét bé phËn d©️n chóng.

D. c¶ A – C.

4. LÊy cí gi¶i quyÕt “ vô §uy-puy”, G¸c-ni-ª ®️· cã nh÷ng hµnh ®️éng ngang ng­îc lµ:

A. tuyªn bè më cöa s«ng Hång, ¸p dông biÓu thuÕ míi.

B. göi tèi hËu th­ cho NguyÔn Tri Ph­¬ng,yªu cÇu gi¶i gi¸p, nép thµnh.

C. ®️¸nh chiÕm thµnh Hµ Néi, sau ®️ã ®️¸nh chiÕm mét sè tØnh ®️ång b»ng B¾c Kú.

D. tÊt c¶ A – B – C.

5. Lý do khiÕn phong trµo kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ë B¾c Kú kh«ng thÓ ph¸t huy ®️­îc thÕ tiÕn c«ng sau trËn CÇu GiÊy lÇn thø nhÊt lµ:

A. qu©️n Ph¸p ®️­îc t¨ng viÖn, tiÕn c«ng m¹nh mÏ ë B¾c Kú.

B. bÞ triÒu ®️×nh c¶n trë.

C. tù tho¶ m·n víi kÕt qu¶ ®️¹t ®️­îc.

D. do m©️u thuÉn trong néi bé lùc l­îng kh¸ng Ph¸p ë B¾c Kú.

6. TrËn CÇu GiÊy ngµy 21/12/1873 cã ý nghÜa:

A. Cæ vò m¹nh mÏ tinh thÇn yªu n­íc chèng Ph¸p cña nh©️n d©️n B¾c Kú.

B. T¸c ®️éng m¹nh ®️Õn triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn, tõ th¸i ®️é hoang mang, bÞ ®️éng chuyÓn sang lËp tr­êng ñng hé nh©️n d©️n chèng Ph¸p.

C. Lµm c¬ së cho triÒu ®️×nh ®️µm ph¸n vµ ký HiÖp ­íc 1874.

D. Ph¸p ph¶i tõ bá ©️m m­u x©️m l­îc B¾c Kú.C©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Tõ sau n¨m 1867, t×nh h×nh nhµ NguyÔn lµ:

A. TiÕn hµnh c¶i c¸ch vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ quèc phßng.

B. §Èy m¹nh viÖc duy t©️n ®️Êt n­íc.

C. TiÕp tôc nhiÒu chÝnh s¸ch ®️èi néi, ®️èi ngo¹i sai lÇm, bÞ nh©️n d©️n ph¶n ®️èi gay g¾t.

D. TÝch cùc chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, giµnh l¹i nh÷ng vïng ®️Êt ®️· mÊt.

2. L¸i bu«n Gi¨ng §uy-puy víi mét ®️éi th­¬ng thuyÒn nhá cña h¾n cã thÓ ngang nhiªn khiªu kÝch ë B¾c Kú cuèi n¨m 1872 v×:

A. §uy-puy cã c«ng lín víi triÒu ®️×nh HuÕ.

B. §­îc chÝnh phñ Ph¸p b¶o hé.

C. §­îc triÒu ®️×nh M·n Thanh dung d­ìng vµ ®️­îc thùc d©️n Ph¸p ë Nam Kú s¾p ®️Æt, nh»m t¹o c¬ së ®️Ó ®️­a qu©️n ra B¾c Kú.

D. c¶ A – B – C.

3. Nguyªn nh©️n th¾ng lîi trong trËn CÇu GiÊy (21/12/1873) cña qu©️n d©️n ta lµ:

A. cã sù chi viÖn lín cña qu©️n ®️éi nhµ Thanh.

B. cã sù chØ ®️¹o ®️óng ®️¾n cña triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn.

C. sù m­u trÝ, dòng c¶m cña qu©️n ®️éi triÒu ®️×nh do Hoµng T¸ Viªm vµ L­u VÜnh Phóc chØ huy, phèi hîp víi cuéc chiÕn ®️Êu cña qu©️n ta c¸c ®️Þa ph­¬ng.

D. c¶ A – B – C.

4. HiÖp ­íc Gi¸p TuÊt n¨m 1874 ®️· ®️¸nh dÊu:

A. ChÝnh s¸ch ngo¹i giao mÒm dÎo nh­ng s¸ng suèt cña triÒu ®️×nh HuÕ, buéc Ph¸p ph¶i rót lui khái Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®️ång b»ng B¾c Kú.

B. Mét th¾ng lîi quan träng trªn lÜnh vùc ngo¹i giao cña triÒu ®️×nh HuÕ, tiÕn ®️Õn kh«i phôc hoµn toµn l¹i chñ quyÒn ®️Êt n­íc.

C. §Êt n­íc mÊt mét phÇn ®️éc lËp, chñ quyÒn, ®️ång thêi x¸c lËp ®️Æc quyÒn kinh tÕ t­ b¶n Ph¸p trªn kh¾p ®️Êt n­íc.

D. Nh÷ng m©️u thuÉn néi t¹i cña x· héi phong kiÕn ®️· ®️­îc th¸o giì, uy tÝn triÒu ®️×nh HuÕ ®️­îc n©️ng cao, c¸c phong trµo ®️Êu tranh h­ëng øng lêi hiÖu triÖu cña triÒu ®️×nh kh¸ng Ph¸p ngµy cµng lan réng.

5. Nguyªn nh©️n thùc d©️n Ph¸p ®️em qu©️n tÊn c«ng Hµ Néi lÇn thø hai n¨m 1882 lµ:

A. TriÒu ®️×nh NguyÔn tiÕp tôc liªn l¹c víi nhµ Thanh (Trung Quèc), vi ph¹m HiÖp ­íc 1874.

B. V× nhu cÇu thÞ tr­êng, nguyªn liÖu, nh©️n c«ng vµ lîi nhuËn trong giai ®️o¹n ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp ®️Õ quèc cña t­ b¶n Ph¸p.

C. §Ó tr¶ thï cho G¸c-ni-ª bÞ giÕt.

D. TriÒu ®️×nh NguyÔn kh«ng tr¶ ®️ñ chiÕn phÝ cho Ph¸p.

6. ChiÕn th¾ng CÇu giÊy lÇn thø nhÊt (12/1873), lÇn thø hai (5/1883), giÕt chÕt hai kÎ thï cÇm ®️Çu tÊn c«ng B¾c Kú (G¸c-ni-ª, Ri-vi-e), ®️Òu lµ chiÕn c«ng cña:

A. D©️n binh Hµ Néi.

B. Qu©️n triÒu ®️×nh.

C. Qu©️n Cê ®️en cña L­u VÜnh Phóc.

D. Qu©️n Cê ®️en cña L­u VÜnh Phóc phèi hîp víi qu©️n cña Hoµng T¸ Viªm.

7. Sù kiÖn ®️¸nh dÊu sù ®️Çu hµng hoµn toµn cña triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn víi thùc d©️n Ph¸p lµ:

A. Qu©️n Ph¸p tÊn c«ng ThuËn An (1883).

B. TriÒu ®️×nh ký HiÖp ­íc H¸c-m¨ng (1883) vµ HiÖp ­íc Pa-t¬-nèt (1884).

C. Kh«ng chän ®️­îc ng­êi kÕ vÞ Tù §øc.

D. Thµnh Hµ Néi thÊt thñ lÇn 2 (1882).

8. Sù viÖc triÒu ®️×nh lÖnh cho Tr­¬ng §Þnh ®️i nhËn chøc l·nh binh ë An Giang råi Phó Yªn nh»m môc ®️Ých:

A. Phong chøc cho Tr­¬ng §Þnh v× cã nhiÒu c«ng lao ®️¸nh Ph¸p.

B. Thóc ®️Èy phong trµo ®️¸nh Ph¸p.

C. Theo yªu cÇu cña Ph¸p.

D. T¸ch rêi «ng víi lùc l­îng nghÜa qu©️n.

9. Nguyªn nh©️n khiÕn thùc d©️n Ph¸p vµo nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XIX l¹i quyÕt t©️m x©️m l­îc toµn bé VN lµ:

A. N­uíc Ph¸p ®️· chuyÓn sang thêi kú ®️Õ quèc chñ nghÜa, nhu cÇu thÞ tr­êng, nh©️n c«ng vµ nguyªn liÖu lµ rÊt lín.

B. Do sa lÇy t¹i VN, thùc d©️n Ph¸p kh«ng muèn thõa nhËn thÊt b¹i lµm mÊt thÓ diÖn lµ n­íc lín.

C. Lµm bµn ®️¹p ®️Ó tÊn c«ng Trung Quèc.

D. §Ó b¶o vÖ nh÷ng ng­êi theo ®️¹o C«ng gi¸o.

10. NghÜa qu©️n Hoµng Hoa Th¸m ®️· cã hai lÇn gi¶ng hoµ víi Ph¸p (1894; 1897) v×:

A. BÞ Ph¸p Ðp buéc.

B. CÇn th­u¬ng l­uîng ®️Ó cïng chia sÎ vïng Yªn ThÕ víi Ph¸p.

C. CÇn tranh thñ thêi gian gi¶ng hoµ ®️Ó cñng cè c¨n cø vµ x©️y dùng lùc l­îng.

D. ThÕ vµ lùc ta m¹nh h¬n Ph¸p.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com