CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. L·nh ®️¹o cuéc khëi nghÜa cña binh lÝnh Th¸i Nguyªn lµ:

A. Th¸i Phiªn, TrÇn Cao V©️n. B. Vua Duy T©️n, Th¸i Phiªn.

C. L­¬ng Ngäc QuyÕn, TrÇn Cao V©️n. D. TrÞnh V¨n CÊn, L­¬ng Ngäc QuyÕn.

2. Cuéc khëi nghÜa cña binh lÝnh Th¸i Nguyªn ®️· lµm chñ tØnh luþ trong thêi gian lµ:

A. Mét tuÇn lÔ. B. Ba tuÇn lÔ. C. Hai tuÇn lÔ. D. Bèn tuÇn lÔ.

3. Sù thay ®️æi cña kinh tÕ n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1914 – 1918 lµ:

A. Ch¨n nu«i ®️¹i gia sóc b¾t ®️Çu ph¸t triÓn.

B. ChØ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp chuyªn canh c©️y lóa.

C. N«ng nghiÖp tõ chç ®️éc canh c©️y lóa mét phÇn chuyÓn sang trång lo¹i c©️y c«ng nghiÖp phôc vô nhu cÇu chiÕn tranh.

D. Ph¸t triÓn c©️n ®️èi gi÷a n«ng nghiÖp trång träc víi ch¨n nu«i gia sóc.

4. ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña thùc d©️n Ph¸p ®️èi víi §«ng D­¬ng trong nh÷ng n¨m 1914 – 1918 lµ:

A. T¨ng c­êng chÝnh s¸ch ®️éc quyÒn cña t­ b¶n Ph¸p ë §«ng D­¬ng.

B. Ra søc v¬ vÐt, bãc lét tèi ®️a søc ng­êi, søc cña ë §«ng D­¬ng phôc vô cho chÝnh quèc.

C. Xo¸ bá ®️éc quyÒn cña t­ b¶n Ph¸p, t¹o ®️iÒu kiÓn ®️Ó kinh tÕ §«ng D­¬ng tõ do ph¸t triÓn.

D. Ph¸t triÓn ®️Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng then chèt.

5. T×nh h×nh kinh doanh cña tÇng líp t­ s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt lµ:

A. BÞ c¸c nhµ t­ b¶n Ph¸p c¹nh tranh chÐn Ðp.

B. Cã ®️iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh h¬n tr­íc.

C. BÞ ph¸ s¶n hµng lo¹t do t¸c®️éng cña chiÕn tranh.

D. ThÕ lùc kinh tÕ cña t­ s¶n ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh ®️· n¾m hÕt c¸c c¬ së, kinh tÕ quan träng ë B¾c Kú.

6. H×nh thøc ®️Êu trnh phæ biÕn cña phong trµo d©️n téc trong nh÷ng n¨m 1914 – 1918 lµ:

A. §Êu tranh chÝnh trÞ. B. §Êu tranh vò trang.

C. ®️Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi vò trang. D. Ho¹t ®️éng Héi KÝn.

7. Lùc l­îng chñ yÕu tham gia phong trµo Héi KÝn ë Nam Kú lµ:

A. C«ng nh©️n. B. N«ng d©️n. C. D©️n nghÌo thµnh thÞ. D. C¶ B – C.

8. TÝnh tù ph¸t trong phong trµo c«ng nh©️n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1914 – 1918 ®️­îc biÓu hiÖn ë chç:

A. Chñ yÕu ®️Êu trnh ®️ßi quyÒn lîi chÝnh trÞ, ®️ßi tù do d©️n chñ.

B. C¸c phong trµo c«ng nh©️n ®️· t×m c¸ch liªn kÕt víi nhau trªn quy m« lín.

C. §Êu tranh chèng t­ s¶n b»ng c¸ch tiÕn hµnh b·i c«ng, biÓu t×nh.

D. §Êu tranh chñ yÕu ®️ßi quyÒn lîi kinh tÕ, ch­a cã tæ chøc vµ ý thøc ®️­îc vai trß chÝnh trÞ cña m×nh.

9. Sù ph¸t triÓn cña tÇng líp t­ s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1914 – 1918 lµ do:

A. Thùc d©️n Ph¸p níi réng quyÒn kinh doanh cho t­ s¶n b¶n xø.

B. ChiÕn tranh ®️­a l¹i nhiÒu ®️¬n ®️Æt hµng cho t­ b¶n ViÖt Nam .

C. T­ s¶n ViÖt Nam ®️­îc ng©️n hµng §«ng D­¬ng hç trî vÒ vèn.

D. T­ s¶n ViÖt Nam lîi dông chiÕn tranh ®️Ó më réng thÞ tr­êng.

10. Giai cÊp c«ng nh©️n ViÖt Nam ra ®️êi:

A. Vµo cuèc thÕ kû XIX.

B. Trong qóa tr×nh khai th¸c cña t­ b¶n Ph¸p (Tõ ®️Çu thÕ kû XX ®️Õn tr­íc chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.

C. Trong chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.

D.Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.

C©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Nguån gèc cña giai c¸p c«ng nh©️n ViÖt Nam lµ:

A. N«ng d©️n bÞ ph¸ s¶n. B. Thî thñ c«ng bÞ ph¸ s¶n C. §i¹ chñ ph¸ s¶n. D. T­ s¶n nghÌo.

2. NguyÔn ¸i Quèc rêi c¶ng Sµi Gßn ra ®️i t×m ®️­êng cøu n­íc vµo thêi gian:

A. Ngµy 6/5/1911. B. Ngµy 6/1/1911. C. Ngµy 5/6/1911. D. Ngµy 5/6/1912.

3. Giai cÊp c«ng nh©️n ViÖt nam ra ®️êi trong hoµn c¶nh:

A. Tr­íc khi t­ b¶n Ph¸p khai th¸c thuéc ®️Þa. B. Trong qu¸ tr×nh t­ b¶n Ph¸p tiÕn hµnh khai th¸c thuéc ®️Þa.

C. Sau khi t­ b¶n Ph¸p tiÕn hµnh khai th¸c thuéc ®️Þa. D. Trong chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.

4. Vai trß cña vua Duy T©️n trong cuéc vËn ®️éng khëi nghÜa cña Th¸i Phiªn vµ TrÇn Cao V©️n lµ:

A. Ng­êi khëi x­íng. B. Tham gia víi t­ c¸ch mét ng­êi yªu n­íc.

C. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi l·nh ®️¹o tèi cao cña cuéc khëi nghÜa. D. Tham gia khëi nghÜa v× bÞ Ðp buéc nªn kh«ng tÝch cùc.

5. H×nh thøc ®️Êu tranh cña ViÖt Nam Quang Phôc héi trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh thÕ giêi thø nhÊt lµ:

A. §Êu tranh chÝnh trÞ. B. B¹o ®️éng vò trang.

C. §Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi ®️Êu tranh vò trang. D. §Êu tranh nghÞ tr­êng.

6. Th¸i Nguyªn lµ n¬i giam gi÷ nh÷ng ng­êi yªu n­íc cña phong trµo:

A. VËn ®️éng khëi nghÜa cña Th¸i Phiªn vµ TrÇn Cao V©️n. C. Héi KÝn ë Nam Kú.

B. §«ng Du, §«ng Kinh nghÜa thôc, khëi nghÜa Yªn ThÕ. D. Chèng thuÕ ë Trung Kú.

7. KÕt qu¶ ho¹t ®️éng cña ViÖt Nam Quang Phôc héi lµ:

A. Lµm cho thùc d©️n Ph¸p ph¶i nh­îng bé. B. Thóc ®️Èy c¸c phong trµo ®️Êu tranh cña c«ng nh©️n.

C. §Òu thÊt b¹i tr­íc sù ph¶n c«ng cña qu©️n Ph¸p. D. Mét sè cuéc b¹o ®️éng ®️· tiªu diÖt ®️­îc nhiÒu lÝnh Ph¸p.

8. Ngän cê “Nam binh phôc quèc” xuÊt hiÖn trong phong trµo:

A. Cuéc khëi nghÜa Th¸i Phiªn vµ TrÇn Cao V©️n. B. Khëi nghÜa cña binh lÝnh Th¸i Nguyªn.

C. Phong trµo Héi KÝn ë Nam Kú. D. Ho¹t ®️éng cña ViÖt Nam Quang phôc héi.

9. Trong thêi gian chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, phong trµo chèng Ph¸p cña c¸c d©️n téc thiÓu sè cã ®️Æc ®️iÓm:

A. Næ ra tr­íc miÒn xu«i, nhanh chãng bÞ dËp t¾t.

B. Næ ra sau miÒn xu«i, do ®️Þa h×nh hiÓn trë lªn duy trú t­¬ng ®️èi l©️u dµi.

C. Næ ra sau miÒn xu«i, do tr×nh ®️é l¹c hËu lªn nhanh chãng bÞ dËp t¾t.

D. Næ ra cïng lóc víi miÒn xu«i, cã sù liªn kÕt gÇn nhau.

C©️u 3: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Ng­êi l·nh ®️¹o cuéc khëi nghÜa th¸ng 5/1916 ë Trung Kú lµ:

A. TRÞnh V¨n CÊn vµ Th¸i Phiªn. B. TrÇn Cao V©️n vµ Th¸i Phiªn.

C. TrÞnh V¨n CÊn vµ Phan Béi Ch©️u. D. TrÇn Cao V©️n vµ L­¬ng Ngäc QuyÕn.

2. Ng­êi s¸ng lËp ra §«ng Kinh nghÜa thôc lµ:

A. Phan Béi Ch©️u vµ Phan Ch©️u Trinh. B. Phan Béi Ch©️u vµ C­êng §Ó.

C. L­¬ng V¨n Can vµ NguyÔn QuyÕn. D. Phan Ch©️u Trinh vµ L­¬ng V¨n Can.

3. Cuéc khëi nghÜa Th¸i Nguyªn næ ra vµo thêi gian.

A. §ªm 30 r¹ng 31/8/1917. B. §ªm 30/8/1917. C. §ªm 30 r¹ng 31/8/1916. D. §ªm 30 r¹ng 31/7/1917.

4. Lùc l­îng kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn cña tÇng líp tiÓu t­ s¶n thµnh thÞ lµ:

A. Viªn chøc c«ng së, gi¸o chøc. B. Sinh viªn – Häc sinh. C. TiÓu th­¬ng, tiÓu thñ. D. Chñ x­ëng, sÜ phu.

5. Mét phong trµo do Phan Ch©️u Trinh ph¸t ®️éng vµo n¨m 1906 mang tªn lµ:

A. VËn ®️éng ®️æi míi phong ho¸. B. Chèng s­u thuÕ.

C. §«ng kinh nghÜa thôc. D. VËn ®️éng Duy T©️n.

6. §Êu tranh cña binh lÝnh ng­êi ViÖt tõ ®️Çu thÕ kû XX ®️Õn chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, cã phong trµo tiªu biÓu lµ:

A. §Çu ®️éc binh lÝnh Ph¸p ë Hµ Néi (1907). B. §Çu ®️éc binh lÝnh Ph¸p ë Hµ Néi (1908).

C. TËp kÝch chiÕm ®️ån Ph¸p ë Hµ Néi (1906). D. ®️Çu ®️éc binh lÝnh Ph¸p ë Sµi Gßn (1907).

7. D­íi t¸c ®️éng cña ch­¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®️Þa cña Ph¸p, giai cÊp n«ng d©️n cã vai trß:

A. Kh«ng cßn kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng. B. §éng lùc quyÕt ®️Þnh cho phong trµo yªu n­íc.

C. Mét lùc l­îng c¸ch m¹ng to lín. D. Lùc l­îng l·nh ®️¹o quan träng.

8. Trong ch­¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®️Þa cña Ph¸p, ®️Þa chñ phong kiÕn ngµy cµng giµu lªn cã vai trß:

A.Lùc l­îng quan träng trong chèng Ph¸p. B. Chç dùa cña Ph¸p ®️Ó bãc lét nh©️n d©️n.

C. Th¸i ®️é chèng Ph¸p kiªn quyÕt. D. Cïng sÜ phu chèng Ph¸p ®️Ó kh«i phôc quyÒn lîi.

9. TÝnh chÊt cña phong trµo §«ng Kinh nghÜa thôc lµ:

A. §i theo con ®️­êng d©️n chñ t­ s¶n. B. Xu h­íng c¶i c¸ch.

C. VËn ®️éng gi¶i phãng d©️n téc. D.Con ®️­êng c¸ch m¹ng t­ s¶n.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog