CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Ng­êi v¹ch ra chÝnh s¸ch khai th¸c thuéc ®️Þa ë ViÖt Nam cña Ph¸p lÇn thø nhÊt lµ:

A. Toµn quyÒn §u-me. B. Toµn quyÒn P¸t-xki-ª.

C. Toµn quyÒn §ê-cu. D. Toµn quyÒn R«-banh.

2. ChÝnh s¸ch khai th¸c lÇn thø nhÊt cña thùc d©️n Ph¸p tËp trung vµo:

A. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng th­¬ng nghiÖp. B. N«ng nghiÖp – c«ng nghiÖp – qu©️n sù.

C. C­íp ®️Êt ®️ån ®️iÒn, khai th¸c má, giao th«ng thu thuÕ. D. Ngo¹i th­¬ng – qu©️n sù – giao th«ng thñy bé.

3. TuyÕn ®️­êng s¾t xe löa Hµ Néi- L¹ng S¬n ®️­îc hoµn thµnh vµo n¨m:

A. 1902. B. 1905. C. 1904. D. 1906.

4. Ph¸p tËp trung x©️y dùng hÖ thèng giao th«ng ë ViÖt Nam nh»m môc ®️Ých:

A. Phôc vô nhu cÇu ®️i l¹i cña nh©️n d©️n. B. Phôc vô nhu cÇu qu©️n sù vµ khai th¸c thuéc ®️Þa l©️u dµi.

C. mþ d©️n. D. Thùc hiÖn c«ng cuéc khai ho¸ cho d©️n An Nam.

5. §Æc ®️iÓm míi cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam d­íi t¸c ®️éng cña cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt cña Ph¸p lµ:

A. NÒn kinh tÕ phong kiÕn ph¸t triÓn. B. NÒn kinh tÕ – x· héi thuéc ®️Þa hoµn toµn.

C. NÒn kinh tÕ – x· héi thuéc ®️Þa nöa phong kiÕn. D. NÒn kinh tÕ x· héi t­ b¶n chñ nghÜa.

6. Tr­íc khi Ph¸p x©️m l­îc, x· héi ViÖt Nam cã hai giai cÊp c¬ b¶n lµ:

A. §Þa chñ phong kiÕn vµ n« lÖ. B. §i¹ chñ phong kiÕn vµ t­ s¶n.

C. C«ng nh©️n vµ n«ng d©️n. D. §i¹ chñ phong kiÕn vµ n«ng d©️n.

7. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµo cuèi thÕ kû XIX ®️Çu thÕ kû XX lµ:

A. Kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu. B. Kinh tÕ c«ng – n«ng nghÖp l¹c hËu.

C. Kinh tÕ c«ng – n«ng nghiÖp tiªn tiÕn. D. Kinh tÕ n«ng nghiÖp tiªn tiÕn.

8. Giai cÊp míi ra ®️êi trong x· héi ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®️Çu thÕ kû XX lµ:

A. Giai cÊp n«ng d©️n. B. Giai cÊp t­ s¶n.

C. Giai cÊp phong kiÕn. D. Giai cÊp c«ng nh©️n.

9. H×nh thøc s¶n xuÊt míi xuÊt hiÖn trong n«ng nghiÖp ViÖt Nam thêi kú cuèi thÕ XIX ®️Çu thÕ kû XX lµ:

A. N«ng nghiÖp tiÓu chñ. B. Ph¸t canh thu t«.

C. §¹i ®️iÒn trang. D. §ån ®️iÒn t­ b¶n chñ nghÜa.

10. Cuéc khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø nhÊt cña Ph¸p ®️· lµm ph©️n ho¸ x· héi ViÖt Nam, nh÷ng lùc l­îng x· héi míi xuÊt hiÖn lµ:

A.§Þa chñ yªu n­íc – T­ s¶n – TiÓu t­ s¶n. B. Giai cÊp c«ng nh©️n – N«ng d©️n – T­ s¶n.

C. Giai cÊp c«ng nh©️n – T­ s¶n – TiÓu t­ s¶n. D. §i¹ chñ - c«ng nh©️n - n«ng d©️n.

11. Giai cÊp c«ng nh©️n tËp trung ®️«ng nhÊt ë ngµnh:

A. Khai th¸c má. B. §ån ®️iÒn.

C. X­ëng ®️ãng tµu. D. C¸c nhµ m¸y.

12. Cuéc khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø nhÊt cña Ph¸p ®️­îc tiÕn hµnh vµo n¨m:

A. 1884. B. 1897. C. 1906. D. 1912.

13. Vµo cuèi thÕ kû XIX ®️Çu thÕ kû XX, giai cÊp ®️Þa chñ phong kiÕn ViÖt Nam cã sù chuyÓn biÕn lµ:

A. Hoµn toµn g¾n chÆt quyÒn lîi víi thùc d©️n Ph¸p.

B. Mét sè bé phËn cã quyÒn lîi g¾n bã víi Ph¸p, trë thµnh tay sai ®️¾c lùc cña Ph¸p.

C. Giai cÊp ®️Þa chñ phong kiÕn trë thµnh t­ b¶n.

D. Kh«ng cã bÊt kú sù thay ®️æi nµo so víi tr­íc.

14. Giai cÊp n«ng d©️n VN bÞ t¸c ®️éng bëi chÝnh s¸ch khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø nhÊt cña Ph¸p lµ:

A. n«ng d©️n mÊt ®️Êt trë thµnh c«ng nh©️n.

B. bÞ ph©️n ho¸ vµ mét bé phËn n«ng d©️n ®️· trë thµnh c«ng nh©️n.

C. phÇn lín ®️· h­íng tíi kinh doanh theo ph­¬ng thøc t­ b¶n chñ nghÜa.

D. ®️­îc c¶i thiÖn ®️¸ng kÓ vÒ ®️êi sèng.

15. §Çu thÕ kû XX, giai cÊp c«ng nh©️n ViÖt Nam ®️Êu tranh víi nh÷ng h×nh thøc:

A. B·i c«ng cã tæ chøc.

B. §Êu tranh tù ph¸t, ®️ßi c¸c quyÒn lîi kinh tÕ vµ tham gia vµo mét sè cuéc b¹o ®️éng vò trang chèng Ph¸p.

C. LËp ra chÝnh ®️¶ng ®️Ó l·nh ®️¹o nh©️n d©️n ®️Êu tranh.

D. Liªn hiÖp víi giai cÊp v« s¶n thÕ giíi vµ c¸c d©️n téc bÞ ¸p bøc chèng chñ nghÜa ®️Õ quèc.

16. Ba tØnh miÒn T©️y bÞ Ph¸p chiÕm nhanh chãng vµo n¨m 1867 lµ:

A. VÜnh Long, An Giang, Hµ Tiªn. B. Hµ Tiªn, An Giang, CÇn Th¬.

C. Hµ Tiªn, VÜnh Long, Kiªn Giang. D. VÜnh Long, §Þnh T­êng, An Giang.C©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Viªn toµn quyÒn Ph¸p ®️Çu tiªn g¾n víi ch­¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø nhÊt ë ViÖt Nam lµ:

A. An-be-xa-r«. B. P. §u-me. C. §ª-cua Ca-b«. D. A. Va-ren.

2. Ch­¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø nhÊt cña Ph¸p ®️· t¸c ®️éng ®️Õn t×nh h×nh kinh tÕ VN ®️Çu thÕ kû XX lµ:

A. Kinh tÕ VN ph¸t triÓn m¹nh theo h­íng t­ b¶n chñ nghÜa.

B. Kinh tÕ ph¸t triÓn, m©️u thuÉn giai cÊp ®️­îc xoa dÞu.

C. Kinh tÕ VN ®️· héi nhËp tÝch cùc vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.

D. Kinh tÕ VN ®️· xuÊt hiÖn thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa, nhiÒu c¬ së c«ng nghiÖp ra ®️êi.

3. T×nh h×nh th­¬ng m¹i ViÖt Nam nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX ®️Çu thÕ kû XX lµ:

A. C¶ néi th­¬ng lÉn ngo¹i th­¬ng ®️­îc tù do ph¸t triÓn m¹nh.

B. Gi÷ nguyªn t×nh tr¹ng “BÕ quan to¶ c¶ng”.

C. VN më cöa tù do.

D. VN trë thµnh thÞ tr­êng ®️éc chiÕm cña t­ b¶n Ph¸p.

4. §«ng kinh nghÜa thôc lµ:

A. Tªn mét tr­êng dßng ë B¾c Kú. B. Tªn mét tr­êng häc ë Hµ Néi.

C. Tªn mét nh©️n vËt lÞch sö. D. Tªn mét khu phè ë Hµ Néi.

5. Phan Béi Ch©️u thµnh lËp Duy T©️n Héi vµo n¨m:

A. 1902. B. 1904. C. 1908. D. 1912.

6. Môc ®️Ých ho¹t ®️éng cña Héi Duy T©️n lµ:

A. §¸nh ®️uæi thùc d©️n Ph¸p vµ phong kiÕn giµnh ®️éc lËp d©️n téc.

B. §¸nh ®️uæi giÆc Ph¸p, kh«i phôc n­íc VN, thµnh lËp n­íc Céng hoµ d©️n quèc ViÖt Nam .

C. §¸nh ®️uæi thùc d©️n Ph¸p, giµnh ®️éc lËp, thµnh lËp mét chÝnh thÓ qu©️n chñ lËp hiÕn ë ViÖt Nam .

D. ®️¸nh ®️uæi thùc d©️n Ph¸p, kh«i phôc l¹i chÕ ®️é qu©️n chñ chuyªn chÕ ë ViÖt Nam .

7. Chñ tr­¬ng gi¶i phãng d©️n téc cña Phan Béi Ch©️u theo khuynh h­íng:

A. B¹o ®️éng c¸ch m¹ng. B. BÊt b¹o ®️éng, bÊt hîp t¸c.

C. ®️Êu tranh nghÞ tr­êng. D. VËn ®️éng canh t©️n kÕt hîp víi ®️Êu tranh nghÞ tr­êng.

8. Th¸ng 8/1908, phong trµo §«ng Du tan r· v×:

A. Phô huynh ®️ßi ®️­a con em vÒ tr­íc thêi h¹n.

B. ®️· hÕt thêi gian ®️µo t¹o, häc sinh ph¶i vÒ n­íc.

C. Phan Béi Ch©️u thÊy kh«ng cã t¸c dông nªn ®️­a häc sinh vÒ n­íc.

D. Nhµ cÇm quyÒn Ph¸p cÊu kÕt víi NhËt, trôc xuÊt nh÷ng ng­êi yªu n­íc ViÖt Nam (KÓ c¶ Phan Béi Ch©️u).

9. Nh÷ng ho¹t ®️éng cña §«ng Kinh nghÜa thôc thùc sù lµ:

A. Cuéc vËn ®️éng v¨n ho¸ lín. B. Cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ.

C. C¶i c¸ch x· héi. D. C¶i c¸ch toµn diÖn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi.

10. Thêi gian ho¹t ®️éng cña §«ng Kinh nghÜa thôc lµ:

A. 5 th¸ng. B. 6 th¸ng. C. 8th¸ng. D. 9 th¸ng.

11. Thµnh phÇn tham gia thùc hiÖn vô ®️Çu ®️éc lÝnh Ph¸p ë Hµ Néi n¨m 1908 lµ:

A. N«ng d©️n.

B. Binh lÝnh ng­êi ViÖt trong qu©️n ®️éi Ph¸p.

C. Nh÷ng ng­êi lµm thuª, d©️n nghÌo thµnh thÞ vµ mét sè ng­êi ®️· tõng ho¹t ®️éng trong §«ng Kinh nghÜa thôc.

D. C¶ A – B – C.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs