CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. NghÜa qu©️n chän Ba §×nh ®️Ó x©️y dùng c¨n cø v×:

A. §Þa thÕ rõng nói hiÓm trë, thuËn lîi cho c¸ch ®️¸nh du kÝch.

B. Vïng lau sËy um tïm, dÔ che giÊu lùc l­îng ®️¸nh mai phôc.

C. Cã luü tre dµi bao bäc, thuËn lîi cho x©️y dùng c¨n cø phßng thñ, gÇn quèc lé B¾c – Nam.

D. §©️y lµ vïng s«ng n­íc thuËn lîi cho ®️¸nh thuû.

2. NhËn xÐt kh«ng ®️óng vÒ thuËn lîi, khã kh¨n cña c¨n cø Ba §×nh lµ:

A.m¹nh vÒ phßng thñ, thuËn lîi cho tÊn c«ng vµ rót ch¹y.

B. m¹nh vÒ phßng thñ, h¹n chÕ trong viÖc tÊn c«ng vµ rót ch¹y.

C. gÇn quèc lé B¾c – Nam, nghÜa qu©️n cã thÓ khèng chÕ vµ tiªu diÖt ®️Þch trªn tuyÕn giao th«ng quan träng nµy.

D. vÞ trÝ lµng t¹o thÕ ch©️n kiÒng, nghÜa qu©️n dÔ dµng phèi hîp, hç trî nhau trong chiÕn ®️Êu.

3. L·nh tô khëi nghÜa H­¬ng Khª lµ:

A. Phan §×nh Phïng - Cao Th¾ng. B. Phan §×nh Phïng - §inh C«ng Tr¸ng.

C. Ph¹m Bµnh - §inh C«ng Tr¸ng. D. NguyÔn ThiÖn ThuËt - Ng« Quang BÝch.

4. Thêi gian tån t¹i cña khëi nghÜa H­¬ng Khª lµ:

A. 5 n¨m. B. 10 n¨m. C. 13 n¨m. D. 15 n¨m.

5. C¨n cø B·i SËy thuéc tØnh:

A. H­ng Yªn. B. Thanh Ho¸. C. Nam §Þnh. D. S¬n T©️y.

6. NghÜa qu©️n chän B·i SËy ®️Ó x©️y dùng c¨n cø v×:

A. ®️Þa thÕ rõng nói hiÓm trë, thuËn lîi cho c¸ch ®️¸nh du kÝch.

B. vïng ®️Çm, hå, lau sËy ïm tïm, dÔ che dÊu lùc l­îng vµ mai phôc ®️¸nh ®️Þch.

C. vïng ®️Çm lÇy, nghÜa qu©️n cã thÓ x©️y dùng c¨n cø phßng thñ.

D. vïng trung du dÔ ®️¸nh vµ rót lui.

7. L·nh tô phong trµo Yªn ThÕ lµ:

A. NguyÔn ThiÖn ThuËt. B. Phan §×nh Phïng. C. Hoµng Hoa Th¸m. D. Cao Th¾ng.

8. Phong trµo Yªn ThÕ do:

A. N«ng d©️n tù ®️éng kh¸ng chiÕn. B. Phong trµo CÇn V­¬ng khëi x­íng.

C. TriÒu ®️×nh tæ chøc. D. C¸c cuéc khëi nghÜa CÇn V­¬ng.

9. NghÜa qu©️n Hoµng Hoa Th¸m ®️· cã hai lÇn gi¶ng hoµ víi Ph¸p (1894; 1897) v×:

A. BÞ Ph¸p Ðp buéc.

B. CÇn th­¬ng l­îng ®️Ó cïng chia sÎ vïng Yªn ThÕ víi Ph¸p.

C. CÇn tranh thñ thêi gian gi¶ng hoµ ®️Ó cñng cè c¨n cø vµ x©️y dùng lùc l­îng.

D. ThÕ vµ lùc ta m¹nh h¬n Ph¸p.

10. Ph¸i chñ chiÕn ®️øng ®️Çu lµ T«n ThÊt ThuyÕt tæ chøc cuéc ph¶n c«ng qu©️n Ph¸p vµ ph¸t ®️éng phong trµo CÇn V­¬ng dùa trªn c¬ së:

A. Cã sù ®️ång t©️m nhÊt chÝ cña Hoµng téc.

B. Cã sù ñng hé cña triÒu ®️×nh M·n Thanh.

C. Cã sù ñng hé cu¶ ®️«ng ®️¶o nh©️n d©️n trong c¶ n­íc vµ bé phËn quan l¹i chñ chiÕn trong triÒu ®️×nh vµ ë c¸c ®️Þa ph­¬ng.

D. C¶ A – B – C.

11. §Þa bµn ho¹t ®️éng cña nghÜa qu©️n B·i SËy thuéc c¸c tØnh:

A. B¾c Giang, B¾c Ninh, H¶i D­¬ng, Qu¶ng Yªn. B. B¾c Giang, B¾c Ninh, H¶i D­¬ng, Qu¶ng Yªn, H­ng Yªn.

C. Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Hµ T©️y, VÜnh Phóc D. Hµ Néi, B¾c Ninh, H¶i D­¬ng, Th¸i B×nh.

12. Tr­íc khi trë thµnh l·nh tô cu¶ cuéc khëi nghÜa, Phan §×nh Phïng ®️· gi÷a chøc:

A. Ch¸nh Tæng. B. Thõa biªn Bé lÔ. C. Tri huyÖn. D. Quan Ngù sö.

13. Cao Th¾ng – trî thñ ®️¾c lùc cña Phan §×nh Phïng xuÊt th©️n tõ:

A. Mét gia ®️×nh quan l¹i. B. Mét gia ®️×nh th­¬ng nh©️n.

C. Mét gia ®️×nh n«ng d©️n. D. Mét gia ®️×nh nho nghÌo.

14. Trong giai ®️o¹n 1885 – 1888, ng­êi trùc tiÕp tæ chøc, huÊn luyÖn nghÜa qu©️n, x©️y dùng c¨n cø kh¸ng chiÕn ë H­¬ng Khª lµ:

A. T«n ThÊt ThuyÕt. B. TrÇn Quý C¸p. C. Phan §×nh Phïng. D. Cao Th¾ng.

15. §Þa bµn ho¹t ®️éng chñ yÕu cña nghÜa qu©️n H­¬ng Khª lµ:

A. Bao gåm hÇu hÕt c¸c tØnh Trung kú.

B. Bao gåm 4 tØnh: Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh.

C. Gåm c¸c tØnh Trung Kú vµ mét phÇn B¾c Kú.

D. Bao gåm c¸c tØnh Trung Kú vµ T©️y Nguyªn.

C©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Nguyªn nh©️n bïng næ phong trµo n«ng d©️n Yªn ThÕ lµ:

A. V× sù ¸p bøc, bãc lét nÆng nÒ cña giai cÊp ®️Þa chñ phong kiÕn.

B. Muèn lËt ®️æ triÒu NguyÔn, thiÕt lËp mét v­¬ng triÒu kh¸c tiÕn bé h¬n.

C. C¨m thï thùc d©️n Ph¸p, chèng Ph¸p ®️Ó b¶o vÖ cuéc sèng tù do.

D. C¶ A – B – C.

2. Khi Ph¸p tÊn c«ng ThuËn An, triÒu ®️×nh HuÕ ®️· cã th¸i ®️é lµ:

A. Xin ®️×nh chiÕn ®️Ó th­¬ng l­îng. B. §Çu hµng, giao cöa ThuËn An cho Ph¸p.

C. Kªu gäi binh sÜ vµ quan TrÊn thñ cè thñ. D. CÇu cøu nhµ Thanh.

3. Ng­êi cã nh÷ng ®️Ò nghÞ c¶i c¸ch d©️ng lªn triÒu ®️×nh NguyÔn nh­ng bÞ kh­íc tõ lµ:

A. Tr­¬ng VÜnh Ký. B. Ph¹m Phó Thø. C. NguyÔn Tr­êng Té. D. Ph¹m Huy Trø.

4. Trong trËn CÇu GiÊy lÇn thø nhÊt, thùc d©️n Ph¸p bÞ thiÖt h¹i lµ:

A. Toµn bé qu©️n Ph¸p vµ G¸c-ni-ª bÞ tiªu diÖt. B. B¾t sèng ®️­îc chØ huy G¸c-ni-ª.

C. HÇu hÕt qu©️n Ph¸p vµ Ri-vi-e bÞ b¾t. D. Qu©️n Ph¸p vµ sÜ quan Ri-vi-e bÞ b¾t.

5. Trong phong trµo CÇn V­¬ng, cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu nhÊt lµ:

A. Khëi nghÜa B·i SËy B. Khëi nghÜa Ba §×nh. C. Khëi nghÜa Yªn ThÕ. D. Khëi nghÜa H­¬ng Khª.

6. Ng­êi ®️­îc nh©️n d©️n phong “B×nh T©️y §¹i nguyªn so¸i” lµ:

A. NguyÔn Tr­êng Té. B. NguyÔn Tri Ph­¬ng. C. Tr­¬ng §Þnh. D. NguyÔn Trung Trùc.

7. §Ó ®️¸nh chiÕm B¾c Kú lÇn thø hai, Ph¸p vin vµo cí:

A. TriÒu ®️×nh kh«ng cho Ph¸p bu«n b¸n t¹i H¶i Phßng, Hµ Néi.

B. Phong trµo chèng Ph¸p ë B¾c kú liªn tôc kh«ng gi¶m.

C. TriÒu ®️×nh HuÕ vi ph¹m ®️iÒu ­íc 1874.

D. C¶ A – B – C.

8. §Þa bµn chñ yÕu cña khëi nghÜa Hïng LÜnh lµ:

A. PhÝa §«ng tØnh Thanh Ho¸. B. PhÝa T©️y tØnh Thanh Ho¸. C. Toµn tØnh Thanh Ho¸. D. TØnh Qu¶ng B×nh.

9. Tªn thËt cña §Ò Th¸m lµ g×? ¤ng mÊt thêi gian nµo?

A. Hoµng Hoa Th¸m – 6/1913. B. Hoµng Hoa Th¸m – 2/1913.

C. Tr­¬ng V¨n Th¸m – 6/1913. D. Tr­¬ng V¨n Th¸m – 2/1913.

10. Ba tØnh miÒn T©️y r¬i vµo tay Ph¸p vµo thêi gian:

A. Ngµy 20 – 25/6/1867. B. Ngµy 19 – 25/7/1867. C. Ngµy 20 – 24/6/1867. D. Ngµy 20 – 26/4/1867.

11. NghÜa qu©️n Yªn ThÕ ph¶i gi¶ng hoµ víi Ph¸p vµo nh÷ng n¨m:

A. Th¸ng 10/18904 – 10/1897. B. Th¸ng 1/1895 – 12/1897.

C. Th¸ng 10/1894 – 12/1897. D. Th¸ng 8/1894 – 10/1896.

12. KÕt qu¶ cña cuéc tÊn c«ng cña ph¸i chñ chiÕn lµ:

A. T«n ThÊt ThuyÕt bÞ b¾t. B. T«n ThÊt ThuyÕt bÞ giÕt.

C. Vua Hµm Ngh bÞ b¾t. D. T«n ThÊt ThuyÕt ®️­a vua ch¹y ra T©️n Së.

13. Giai cÊp l·nh ®️¹o phong trµo CÇn V­¬ng lµ:

A. N«ng d©️n vµ binh lÝnh. B. V¨n th©️n sÜ phu yªu n­íc.

C. Quan l¹i ®️· tõ quan. D. Quan l¹i vµ ®️Þa chñ.

14. Thêi gian vµ tªn HiÖp ­íc mµ nhµ NguyÔn ký víi Ph¸p sau trËn CÇu GiÊy lÇn thø nhÊt lµ:

A. HiÖp ­íc Gi¸p TuÊt – 1874. B. HiÖp ­íc H¸c-m¨ng – 1883.

C. HiÖp ­íc Gi¸p DÇn – 1873. D. HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt – 1874.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog