CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. T«n ThÊt ThuyÕt m­în lêi Hµm Nghi h¹ chiÕu CÇn V­¬ng t¹i:

A. kinh ®️« HuÕ. B. c¨n cø T©️n Së (Qu¶ng TrÞ). C. c¨n cø Ba §×nh. D. ®️ån Mang C¸.

2. Cuéc ph¶n c«ng kinh thµnh HuÕ thÊt b¹i v×:

A. Lùc l­îng ch­a ®️­îc chuÈn bÞ chu ®️¸o, vò khÝ th« s¬.

B. Thùc d©️n Ph¸p m¹nhc¶ ho¶ lùc, binh lùc.

C. T«n ThÊt ThuyÕt ch­a liªn kÕt vµ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c lùc l­îng bªn ngoµi.

D. c¶ A – B – C.

3. Néi dung kh«ng cã trong chiÕu CÇn V­¬ng:

A. Tè c¸o téi ¸c x©️m l­îc cña thùc d©️n Ph¸p.

B. Kh¶ng ®️Þnh quyÕt t©️m chèng Ph¸p cña triÒu ®️×nh kh¸ng chiÕn, ®️øng ®️Çu lµ vua Hµm Nghi.

C. Kªu gäi nh©️n d©️n ®️øng lªn gióp vua cøu n­íc, kh«i phôc quèc gia phong kiÕn ®️éc lËp.

D. Kªu gäi Ph¸p níi láng chÝnh s¸ch cai trÞ.

4. Sau khi vua Hµm Nghi bÞ b¾t (11/1888) phong trµo CÇn V­¬ng ®️·:

A. TiÕp tôc ho¹t ®️ång, quy tô l¹i thµnh nh÷ng trung t©️m lín, cã xu h­íng ®️i vµo chiÒu s©️u.

B. Ho¹t ®️éng cÇm chõng.

C. TiÕp tôc ho¹t ®️éng nh­ng thu hÑp vµo Nam Trung Bé.

D. ChÊm døt ho¹t ®️éng.

5. C¨n cø S¬n Phßng – T©️n Së, n¬i T«n ThÊt ThuyÕt vµ phe chñ chiÕn x©️y dùng c«ng phu, dù ®️Þnh lµm “ Kinh ®️« kh¸ng chiÕn” ®️­îc ®️Æt ë:

A. TØnh Qu¶ng B×nh. B. TØnh Qu¶ng TrÞ.

C. TØnh Qu¶ng Nam. D. TØnh NghÖ An.

6. Ng­êi gi÷ chøc Th­îng th­ bé binh, ®️øng ®️Çu phe chñ chiÕn trong triÒu ®️×nh HuÕ lµ:

A. TrÇn TiÕn Thµnh. B. NguyÔn V¨n T­êng.

C. T«n ThÊt ThuyÕt. D. TrÇn Xu©️n So¹n.

7. §iÓm kh¸c biÖt cña phong trµo CÇn V­¬ng víi phong trµo chèng Ph¸p tr­íc n¨m 1885 lµ:

A. Cã sù tham gia cña giai cÊp n«ng d©️n.

B. Phong trµo hoµn toµn kh«ng nhËn ®️­îc sù h­ëng øng tham gia cña giai cÊp ®️Þa chñ.

C. Phong trµo ph¸t triÓn m¹nh ë c¶ B¾c Kú, Trung Kú, Nam Kú.

D. Phong trµo ®️­îc nhµ vua ph¸t ®️éng, kªu gäi nh©️n d©️n v× vua mµ kh¸ng chiÕn.

8. §iÓm yÕu nhÊt cña c¨n cø Ba §×nh lµ:

A. gÇn ®️­êng giao th«ng quan träng. B. xa hËu ph­¬ng.

C. dÔ bÞ c« lËp. D. n»m ë vïng ®️ång b»ng, kh«ng cã ®️Þa h×nh, ®️Þa vËt che chë.

9. “ChiÕu CÇn V­¬ng” ban ra vµo lóc nµo? T¹i ®️©️u?

A. 14/7/1885 – T©️n Së. B. 13/7/1885 – HuÕ.

C. 17/3/1884 – HuÕ. D. 13/7/1885 – T©️n Së.

10. Ng­êi l·nh ®️¹o khëi nghÜa Ba §×nh lµ:

A. Ph¹m Bµnh vµ §inh C«ng Tr¸ng. B. §inh C«ng Tr¸ng vµ Mai V¨n Th­ëng.

C. Ph¹m Bµnh. D. §inh C«ng Tr¸ng.

C©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. ¤ng vua ®️· cïng T«n ThÊt ThuyÕt ph¸t ®️éng phong trµo CÇn V­¬ng chèng Ph¸p lµ:

A. Vua Thµnh Th¸i. B. Vua Duy T©️n.

C. Vua KiÕn Phóc. D. Vua Hµm Nghi.

2. HiÖp ­íc H¸c-m¨ng gi÷a triÒu ®️×nh HuÕ víi Ph¸p ®️­îc ký kÕt ngµy:

A. Ngµy 25/8/1883. B. Ngµy 28/5/1883. C. Ngµy 20/8/1883. D. Ngµy 06/06/1884.

3. Theo HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt, triÒu ®️×nh HuÕ thõa nhËn quyÒn cai qu¶n cña Ph¸p ë:

A. Ba tØnh miÒn §«ng Nam Kú vµ ®️¶o C«n L«n. B. Ba tØnh miÒn §«ng Nam Kú vµ ®️¶o Phó Quèc.

C. Ba tØnh miÒn T©️y Nam Kú vµ C«n §¶o. D. Ba tØnh miÒn T©️y Nam Kú vµ ®️¶o C«n L«n.

4. C¨n cø H­¬ng Khª thuéc tØnh:

A. Qu¶ng TrÞ. B. NghÖ An. C. Hµ TÜnh. D. Qu¶ng B×nh.

5. Nguyªn nh©️n chñ yÕu dÉn ®️Õn c¸c cuéc khëi nghÜa cña nh©️n d©️n ta chèng Ph¸p ë Nam Kú thÊt b¹i lµ:

A. C¸c cuéc khëi nghÜa næ ra lÎ tÎ. B. Do sù nhu nh­îc cña triÒu ®️×nh HuÕ.

C. KÎ thï cßn qu¸ m¹nh, lùc l­îng ta cßn non yÕu. D. Thùc d©️n Ph¸p cÊu kÕt víi triÒu ®️×nh ®️µn ¸p khëi nghÜa.

6. Sau khi mÊt s¸u tØnh Nam Kú, th¸i ®️é triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn lµ:

A. §µm ph¸n víi Ph¸p ®️Ó giµnh l¹i. B. Kªu gäi nh©️n d©️n Nam Kú ®️¸nh Ph¸p.

C. CÇu cøu nhµ Thanh gióp ®️ì ®️Ó giµnh l¹i. D. MÆc nhiªn thõa nhËn mÊt 6 tØnh vµo tay Ph¸p.

7. Thêi gian diÔn ra cuéc khëi nghÜa Ba §×nh lµ:

A. N¨m 1887 – 1889. B. N¨m 1886 – 1887. C. N¨m 1886 – 1888. D. N¨m 1887 – 1890.

8. C¨n cø Yªn ThÕ thuéc tØnh nµo n­íc ta:

A. B¾c C¹n. B. B¾c Ninh. C. B¾c Giang. D. Hµ Giang.

9. Ng­êi chØ huy qu©️n ta trong trËn CÇu GiÊy lÇn thø nhÊt lµ:

A. NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ L­u VÜnh Phóc. B. Hoµng Hoa Th¸m vµ L­u VÜnh Phóc.

C. L­u VÜnh Phóc vµ Hoµng T¸ Viªm. D. Hoµng DiÖu vµ L­u VÜnh Phóc.

10. ChÝnh phñ Ph¸p cö Pa-t¬-nèt sang ViÖt Nam vµ cïng triÒu ®️×nh HuÕ ký mét b¶n HiÖp ­íc:

A. Ngµy 6/5/1884. B. Ngµy 6/6/1884. C. Ngµy 6/6/1885. D. Ngµy 6/8/1884.

11. Tr­íc ho¹ ngo¹i x©️m, nhµ NguyÔn thi hµnh chÝnh s¸ch ®️èi ngo¹i lµ:

A. CÊm ®️¹o Thiªn chóa, ®️uæi gi¸o sÜ ph­¬ng T©️y. B. CÇu viÖn nhµ Thanh gióp ®️ì.

C. B¾t tay víi thùc d©️n ph­¬ng T©️y. D. C¶ A – B – C.

12. Khi bÞ b¾t, NguyÔn Tri Ph­¬ng cã th¸i ®️é nh­ thÕ nµo? ¤ng mÊt n¨m nµo?

A. NhÞn ¨n ph¶n ®️èi Ph¸p – 1874. B. NhÞn ¨n cho ®️Õn chÕt – 1873.

C. Cho Ph¸p ch÷a trÞ vµ chèn tho¸t – 1874. D. §Çu hµng Ph¸p – 1875.

13. Sè phËn vua Hµm Nghi sau khi bÞ Ph¸p b¾t lµ:

A. BÞ l­u ®️Çy ë C«n L«n (ViÖt Nam). B. VÒ HuÕ, lµm bï nh×n cho Ph¸p.

C. BÞ sö tö t¹i HuÕ. D. BÞ l­u ®️Çy ë An-giª-ri.

14. Ch÷ CÇn V­¬ng cã nghÜa lµ:

A. Vua cÇn gióp ®️ì. B. Cïng vua cøu n­íc.

C. V× vua cøu n­íc. D. Gióp d©️n, cøu n­íc.

15. Khi Ph¸p tÊn c«ng B¾c Kú lÇn I, tæng ®️èc thµnh Hµ Néi lµ:

A. Vâ Duy D­¬ng. B. NguyÔn TrÞ Ph­¬ng. C. Hoµng DiÖu. D.Phan Thanh Gi¶n.

16. NghÜa qu©️n chän Ba §×nh ®️Ó x©️y dùng c¨n cø v×:

A. §Þa thÕ rõng nói hiÓm trë, thuËn lîi cho c¸ch ®️¸nh du kÝch.

B. Vïng lau sËy um tïm, dÔ che giÊu lùc l­îng ®️¸nh mai phôc.

C. Cã luü tre dµi bao bäc, thuËn lîi cho x©️y dùng c¨n cø phßng thñ, gÇn quèc lé B¾c – Nam.

D. §©️y lµ vïng s«ng n­íc thuËn lîi cho ®️¸nh thuû.

17. NhËn xÐt kh«ng ®️óng vÒ thuËn lîi, khã kh¨n cña c¨n cø Ba §×nh lµ:

A.m¹nh vÒ phßng thñ, thuËn lîi cho tÊn c«ng vµ rót ch¹y.

B. m¹nh vÒ phßng thñ, h¹n chÕ trong viÖc tÊn c«ng vµ rót ch¹y.

C. gÇn quèc lé B¾c – Nam, nghÜa qu©️n cã thÓ khèng chÕ vµ tiªu diÖt ®️Þch trªn tuyÕn giao th«ng quan träng nµy.

D. vÞ trÝ lµng t¹o thÕ ch©️n kiÒng, nghÜa qu©️n dÔ dµng phèi hîp, hç trî nhau trong chiÕn ®️Êu.

18. L·nh tô khëi nghÜa H­¬ng Khª lµ:

A. Phan §×nh Phïng - Cao Th¾ng. B. Phan §×nh Phïng - §inh C«ng Tr¸ng.

C. Ph¹m Bµnh - §inh C«ng Tr¸ng. D. NguyÔn ThiÖn ThuËt - Ng« Quang BÝch.

19. Thêi gian tån t¹i cña khëi nghÜa H­¬ng Khª lµ:

A. 5 n¨m. B. 10 n¨m. C. 13 n¨m. D. 15 n¨m.

20. C¨n cø B·i SËy thuéc tØnh:

A. H­ng Yªn. B. Thanh Ho¸. C. Nam §Þnh. D. S¬n T©️y.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog