CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Ngän cê tiªu biÓu cña phong trµo kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ë Nam Kú trong n¨m 1859 – 1864 lµ:

A. Khëi nghÜa Tr­¬ng §Þnh. B. Khëi nghÜa Thiªn Hé D­¬ng.

C. Khëi nghÜa NguyÔn Trung Trùc. D. Khëi nghÜa Phan V¨n §Þnh.

2. Ph¸p chiÕm ®️­îc 3 tØnh miÒn T©️y Nam Kú mét c¸ch nhanh chãng lµ v×:

A. BÞ Ph¸p tÊn c«ng bÊt ngê.

B. Trang bÞ vò khÝ cña qu©️n ®️éi nhµ NguyÔn qu¸ kÐm.

C. Nh©️n d©️n kh«ng ñng hé triÒu ®️×nh chèng Ph¸p.

D. TriÒu ®️×nh HuÕ b¹c nh­îc, kh«ng cã ®️­îc tinh thÇn kiªn quyÕt chèng Ph¸p.

3. Phan Thanh Gi¶n sau khi ®️Ó mÊt 3 tØnh miÒn T©️y Nam Kú ®️· tù vÉn. Tõ ®️ã vÒ sau, cã nhiÒu quan l¹i tiÕp tôc tù s¸t v× lý do t­¬ng tù. §iÒu ®️ã nãi lªn:

A. sù hÌn nh¸t cña quan l¹i phong kiÕn ViÖt Nam.

B. sù b¹c nh­îc cña quan qu©️n triÒu ®️×nh.

C. sù bÕ t¾c cña mét sè trÝ thøc, quan l¹i phong kiÕn tr­íc nguy c¬ mÊt n­íc.

D. c¶ A – C.

4. Nhµ NguyÔn ký víi Ph¸p HiÖp ­íc chÝnh thøc c«ng nhËn 6 tØnh Nam Kú lµ ®️Êt thuéc Ph¸p vµo n¨m:

A. 1862. B. 1867. C. 1874. D. 1883.

5. Th¸i ®️é cña triÒu ®️×nh HuÕ trong qu¸ tr×nh thùc d©️n Ph¸p x©️m l­îc n­íc ta trong nh÷ng n¨m 1858-1884 lµ:

A. KhiÕp sî, b¹c nh­îc, kh«ng cã tinh thÇn chiÕn ®️Êu ngay tõ ®️Çu.

B. Cïng nh©️n d©️n chèng Ph¸p nh­ng cuèi cïng thÊt b¹i.

C. Lóc ®️Çu cã tæ chøc chèng Ph¸p nh­ng sau ®️ã ®️Çu hµng tõng b­íc mét.

D. Võa tæ chøc kh¸ng chiÕn võa ®️µm ph¸n th­¬ng l­îng víi Ph¸p.

6. Phong trµo “TÞ ®️Þa” cã ý nghÜa lµ:

A. Phong trµo næi dËy cña n«ng d©️n 3 tØnh miÒn §«ng Nam Kú chèng Ph¸p.

B. Phong trµo næi dËy cña n«ng d©️n vµ v¨n th©️n sÜ phu 3 tØnh miÒn T©️y Nam Kú.

C. Phong trµo v¨n th©️n sÜ phu bá ®️Êt ®️i n¬i kh¸c, kiªn quyÕt bÊt hîp t¸c víi giÆc.

D. Phong trµo ®️Êu tranh bÊt b¹o ®️éng do v¨n th©️n sÜ phu ph¸t ®️éng, kªu gäi thùc d©️n Ph¸p tr¶ l¹i ruéng ®️Êt.

7. Ng­êi ®️­îc nh©️n d©️n miÒn T©️y Nam Kú suy t«n “ B×nh T©️y §¹i nguyªn so¸i” lµ:

A. NguyÔn Tri Ph­¬ng. B. Tr­¬ng §Þnh.

C. NguyÔn Trung Trùc. D. Tr­¬ng QuyÒn.

8. Nguyªn nh©️n chÝnh dÉn ®️Õn sù thÊt b¹i cña phong trµo kh¸ng chiÕn ë 3 tØnh miÒn T©️y Nam Kú lµ do:

A. NguyÔn H÷u Hu©️n bÞ b¾t. B. NguyÔn Trung Trùc bÞ hµnh h×nh.

C. Qu©️n giÆc m¹nh, cã vò khÝ hiÖn ®️¹i. D. Phong trµo kh¸ng chiÕn cña nh©️n d©️n kh«ng s«i næi.

9. Lùc l­îng ®️«ng ®️¶o nhÊt trong phong trµo kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ë Nam Kú lµ:

A. C«ng nh©️n. B. T­ s¶n. C. §Þa chñ. D. N«ng d©️n.

10. Sau khi mÊt 6 tØnh Nam Kú triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn ®️·:

A. tæ chøc cho nh©️n d©️n ph¶n c«ng ®️Ó lÊy l¹i.

B. mÆc nhiªn thõa nhËn lµ vïng ®️Êt cña Ph¸p, kh«ng nghÜ ®️Õn viÖc giµnh l¹i.

C. th­¬ng l­îng víi Ph¸p ®️Ó xin chuéc.

D. chuÈn bÞ lùc l­îng, chê thêi.

11. Sau khi chiÕm ®️­îc 6 tØnh Nam Kú, thùc d©️n Ph¸p ®️·:

A. t×m c¸ch xoa dÞu nh©️n d©️n.

B. bÞ triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn Ph¶n øng.

C. b¾t tay thiÕt lËp bé m¸y cai trÞ, chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®️¸nh ra B¾c.

D. ngõng kÕ ho¹ch më réng cuéc chiÕn ®️Ó cñng cè lùc l­îng.

12. T×nh thÕ mµ qu©️n Ph¸p ®️· vÊp ph¶i ngay sau khi chiÕm ®️­îc thµnh Gia §Þnh n¨m 1859 lµ:

A. bÞ qu©️n bao v©️y quÊy rèi liªn tôc.

B. bÞ th­¬ng vong gÇn hÕt.

C. kh«ng d¸m chiÕm ®️ãng mµ ph¶i ph¸ thµnh vµ rót xuèng cè thñ trong c¸c tµu chiÕn ë gi÷a s«ng.

D. ®️¸p ¸n A – C ®️óng.

E. TÊt c¶ A – B – C – D.

13. Lùc l­îng ®️èt ch¸y tµu Et-pª-r¨ng cña Ph¸p lµ:

A. NghÜa qu©️n Tr­¬ng §Þnh. B. NghÜa qu©️n NguyÔn Trung Trùc.

C. NghÜa qu©️n NguyÔn H÷u Hu©️n. D. NghÜa qu©️n Phan T«n, Phan LiªmC©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Tr­íc khi HiÖp ­íc 5/6/1862 ®️­îc ký kÕt, c¸c tØnh, thµnh ë Nam Kú ®️· bÞ qu©️n Ph¸p chiÕm ®️ãng lµ:

A. Gia §Þnh, §Þnh T­êng, VÜnh Long. B. Gia §Þnh, §Þnh T­êng, VÜnh Long, Biªn Hoµ.

C. Gia §Þnh, §Þnh T­êng, VÜnh Long, An Giang. D. VÜnh Long, An Giang, Hµ Tiªn.

2. Lùc l­îng ®️ãng vai trß chñ chèt trong phong trµo kh¸ng chiÕn ë Nam Kú nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX lµ:

A. SÜ phu, v¨n th©️n. B. SÜ phu, v¨n th©️n, n«ng d©️n.

C. C«ng nh©️n, n«ng d©️n. D. §Þa chñ, phó n«ng, d©️n nghÌo.

3. Liªn qu©️n Ph¸p – T©️y Ban Nha chän §µ N½ng lµ môc tiªu tÊn c«ng ®️Çu tiªn lµ v×:

A. ®️©️y lµ n¬i cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh.

B. ®️©️y lµ n¬i cã c¶ng s©️u, tµu Ph¸p cã thÓ vµo ®️­îc vµ cã thÓ t¹o bµn ®️¹p ®️Ó tÊn c«ng ra kinh thµnh HuÕ.

C. n¬i cã hÖ thèng phßng thñ cña triÒu ®️×nh HuÕ kh«ng m¹nh.

D. Ph¸p ®️· x©️y dùng ®️­îc nhiÒu c¬ së néi gi¸n ë ®️©️y.

4. KÕ ho¹ch “ §¸nh nhanh th¾ng nhanh” cña Ph¸p ë §µ N½ng, thÊt b¹i lµ do:

A. TriÒu ®️×nh HuÕ tæ chøc ph¶n c«ng m¹nh mÏ, liªn tôc ë mÆt trËn §µ N½ng.

B. Ph¸p vÊp ph¶i phong trµo kh¸ng chiÕn m¹nh mÏ cña qu©️n vµ d©️n ta.

C. qu©️n Ph¸p kh«ng ph¸t huy ®️­îc ­u thÕ vÒ vò khÝ.

D. qu©️n Ph¸p kh«ng nhËn ®️­îc qu©️n t¨ng viÖn kÞp thêi.

5. Nh÷ng lý do khiÕn qu©️n ®️éi triÒu ®️×nhNguyÔn kh«ng giµnh ®️­îc th¾ng lîi quyÕt ®️Þnh trªn chiÕn tr­êng Gia §Þnh n¨m 1860 lµ:

A. lùc l­îng qu©️n ®️Þch qu¸ m¹nh trong khi lùc l­îng qu©️n ta qu¸ yÕu.

B. qu©️n ta tuy ®️«ng nh­ng ¸p dông chiÕn thuËt sai lÇm, thiÕu quyÕt t©️m ®️¸nh giÆc vµ th¾ng giÆc.

C. qu©️n triÒu ®️×nh thiÕu sù ñng hé cña nh©️n d©️n.

D. c¶ B – C.

6. Sai lÇm cña nhµ NguyÔn ë mÆt trËn Gia §Þnh trong nh÷ng n¨m 1859 – 1960 lµ:

A. nÆng tÝnh phßng ngù, kh«ng tÝch cùc tæ chøc tÊn c«ng Ph¸p.

B. ng¨n c¶n phong trµo kh¸ng chiÕn cña nh©️n d©️n.

C. kh«ng ý thøc ®️­îc tÇm quan träng cña mÆt trËn Gia §Þnh.

D. kh«ng t¨ng c­êng lùc l­îng kÞp thêi.

7.Ng­êi trùc tiÕp chØ huy qu©️n ®️éi nhµ NguyÔn chèng Ph¸p ë hai mÆt trËn §µ N½ng vµ Gia §Þnh lµ:

A. NguyÔn Tri Ph­¬ng. B. TrÇn Hoµng. C. Phan Thanh Gi¶n. D. Hoµng DiÖu.

8. Th¸ng 2/1859, thùc d©️n Ph¸p ®️­a ®️¹i qu©️n tõ §µ N½ng vµo Gia §Þnh lµ v×:

A. chuÈn bÞ cho viÖc x©️m l­îc Xin-ga-po vµ M· Lai.

B. muèn chiÕm vïng ®️Êt Nam Kú giµu cã cña ViÖt Nam, g©️y khã kh¨n cho nhµ NguyÔn.

C. muèn chiÕm Gia §Þnh lµm c¨n cø ®️Ó më réng x©️m l­îc C¨m-pu-chia vµ Lµo.

D. c¶ B – C.

9.T¹i trËn cÇu GiÊylÇn thø nhÊt (21/12/1873), t­íng giÆc bÞ tiªu diÖt lµ:

A. G¸c-ni-ª. B. Ri-vi-e. C. H¸c-m¨ng. D. §uy-puy.

10. Thùc d©️n Ph¸p næ sóng ®️¸nh thµnh Hµ Néi (lÇn thø nhÊt) vµo ngµy:

A. 20/10/1873. B. 20/11/1873. C. 20/12/1873. D. 20/1/1874.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

Bác chỉnh lại font chữ giùm em đi
Hơi khó đọc
Thanks thanks
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog