CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Gi÷a thÕ kû XIX, ViÖt Nam lµ:

A. Quèc gia phong kiÕn ®️éc lËp cã chñ quyÒn. B. Mét n­íc thuéc ®️Þa cña Ph¸p.

C. Thuéc ®️Þa cña T©️y Ban Nha. D. Phô thuéc vµo Ph¸p.

2. Vµo gi÷a thÕ kû XIX, t×nh h×nh n­íc ta cã ®️Æc ®️iÓm næi bËt lµ:

A. ChÕ ®️é phong kiÕn VN ®️ang trong giai ®️o¹n h×nh thµnh.

B. ChÕ ®️é phong kiÕn VN ®️ang ë giai ®️o¹n khñng ho¶ng suy yÕu.

C. ChÕ ®️é phong kiÕn VN ®️ang ®️­îc cñng cè v÷ng ch¾c.

D. Mét lùc l­îng s¶n xuÊt míi – T­ b¶n chñ nghÜa ®️ang h×nh thµnh trong lßng x· héi phong kiÕn.

3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c n­íc ph­¬ng T©️y vµ VN trong c¸c thÕ kû XVII – XVIII ®️­îc thÓ hiÖn cô thÓ nh­:

A. C¸c l¸i bu«n T©️y Ban Nha, Bå §µo Nha ®️Õn bu«n b¸n, më cöa hµng ë mét sè n¬i trªn ®️Êt n­íc ta.

B. Ng­êi Ph¸p ®️Õn lËp phè x¸vµ bu«n b¸n ë KÎ Chî (Hµ Néi) vµ Héi An.

C. NhiÒu gi¸o sÜ Ph¸p, T©️y Ban Nha ®️Õn VN truyÒn ®️¹o vµ ®️­îc ®️èi xö tö tÕ.

D. Ng­êi Anh vµ VN ®️· cã quan hÖ chÝnh thøc ë cÊp nhµ n­íc tõ n¨m 1781.

4. Cuéc khëi nghÜa n«ng d©️n næ ra n¨m 1854 – 1856 lµ:

A. Khëi nghÜa Lª Duy D­¬ng. B. Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i.

C. Khëi nghÜa N«ng V¨n V©️n. D. Khëi nghÜa Cao B¸ Qu¸t.

5. N¬i næ ra cuéc khëi nghÜa N«ng V¨n V©️n lµ:

A. T©️y S¬n. B. Thanh Ho¸. C. Tuyªn Quang – Cao B»ng. D. Lai Ch©️u.

6. Thùc d©️n Ph¸p tiÕn hµnh x©️m l­îc VN lµ do nguyªn nh©️n:

A. TruyÒn ®️¹o. B. Gióp NguyÔn ¸nh ®️¸nh b¹i T©️y S¬n.

C. Më réng thÞ tr­êng. D. Khai ho¸ v¨n minh cho ng­êi ViÖt.

7. HËu qu¶ cña viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch “CÊm ®️¹o”, ®️uæi gi¸o sÜ ph­¬ng T©️y vÒ n­íc cña nhµ NguyÔn lµ:

A. G©️y ra nh÷ng m©️u thuÉn kh«ng cÇn thiÕt, lµm r¹n nøt khèi ®️oµn kÕt d©️n téc.

B. C¸c quan hÖ giao th­¬ng cña nhµ NguyÔn v× thÕ mµ bÞ ®️×nh trÖ.

C. G©️y bÊt lîi cho sù nghiÖp kh¸ng chiÕn sau nµy.

D. G©️y ra nh÷ng m©️u thuÉn, lµm r¹n nøt khèi ®️oµn kÕt d©️n téc, g©️y bÊt lîi cho sù nghiÖp kh¸ng chiÕn sau nµy.

8. Thùc d©️n Ph¸p chuÈn bÞ cho viÖc x©️m l­îc n­íc ta th«ng qua ho¹t ®️éng:

A. Giao l­u, truyÒn b¸ v¨n ho¸ ph­¬ng T©️y. B. Trao ®️æi th­¬ng m¹i.

C. TruyÒn ®️¹o. D. Cung cÊp kü thuËt chÕ t¹o vò khÝ.

9. Nguyªn cí ®️Ó thùc d©️n Ph¸p tiÕn hµnh x©️m l­îc VN do:

A. V­¬ng triÒu T©️y S¬n sôp ®️æ. B. Lùc l­îng gi¸o d©️n ñng hé.

C. Vua Tù §øc mÊt. D. Nhµ NguyÔn cÊm ®️¹o Thiªn chóa.

10. Vµo cuèi thÕ kû XVIII, ng­êi ph­¬ng T©️y tÝch cùc t¹o ®️iÒu kiÖn cho t­ b¶n Ph¸p can thiÖp vµo VN lµ:

A. Gi¸o môc B¸ §a Léc (Pi-nh«-dê-bi-hen). B. Gi¸o môc A-lÕch-x¨ng-®️ê-rèt.

C. Ki-g«n-®️ê Giê-nui-y. D. C«-li-ª.

11. Cuèi 1858, khi thùc d©️n Ph¸p x©️m l­îc, th¸i ®️é cña nh©️n d©️n ta lµ:

A. TriÒu ®️×nh ra lêi hiÖu triÖu kªu gäi nh©️n d©️n c¶ n­íc ®️øng lªn b¶o vÖ Tæ quèc.

B. Qu©️n vµ d©️n s¸t c¸nh bªn nhau ®️¸nh giÆc, cÇm ch©️n qu©️n Ph¸p suèt 5 th¸ng liÒn trªn ®️¶o S¬n Trµ.

C. Trªn vÞnh §µ N½ng, h¶i qu©️n cña triÒu ®️×nh HuÕ liªn tiÕp tÊn c«ng qu©️n Ph¸p, ®️èt ch¸y nhiÒu tµu giÆc.

D. Ngay tõ ®️Çu, qu©️n Ph¸p ®️· lµm chñ b¸n ®️¶o S¬n Trµ mét c¸ch dÔ dµng.

12. Tõ th¸ng 1 – th¸ng 10 n¨m 1860, côc diÖn chiÕn tr­êng Nam Kú cã ®️Æc ®️iÓm sau:

A. Lùc l­îng qu©️n Ph¸p rÊt ®️«ng vµ m¹nh.

B. Lùc l­îng qu©️n Ph¸p bÞ h¹n chÕ ®️¸ng kÓ vÒ sè l­îng do ph¶i chia sÎ víi c¸c chiÕn tr­êng kh¸c.

C. Qu©️n ®️éi triÒu ®️×nh NguyÔn Ýt h¬n qu©️n Ph¸p rÊt nhiÒu.

D. T­¬ng quan lùc l­îng hai bªn (ta vµ Ph¸p) c©️n b»ng nhau.

13. §Ó chÆn b­íc tiÕn cña qu©️n Ph¸p, NguyÔn Tri Ph­¬ng ®️· cho x©️y dùng ë Gia §Þnh phßng tuyÕn:

A. ChÝ Hoµ. B. Liªn Tr×.

C©️u2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. N¬i më ®️Çu cuéc tÊn c«ng x©️m l­îc VN lµ:

A. Sµi Gßn – Gia §Þnh. B. HuÕ.

C. B¸n ®️¶o S¬n Trµ (§µ N½ng). D. ThuËn An.

2. Thêi gian liªn qu©️n Ph¸p – T©️y Ban Nha bÞ cÇm ch©️n ë b¸n ®️¶o S¬n Trµ lµ:

A. 4 th¸ng. B. 5 th¸ng. C. 6 th¸ng. D. 7 th¸ng.

3. KÕ ho¹ch “§¸nh nhanh th¾ng nhanh” bÞ thÊt b¹i sau lÇn Ph¸p tÊn c«ng ë:

A. Gia §Þnh. B. §µ N½ng. C. MiÒn §«ng. D. MiÒn T©️y.

4. TrËn ®️¸nh ®️Çu tiªn cña nh©️n d©️n Gia §Þnh chèng Ph¸p diÔn ra trªn s«ng:

A. Sµi Gßn. B. CÇn Giê. C. CÇn Giuéc. D. TiÒn Giang.

5. Ng­êi chØ huy qu©️n ta chèng l¹i thùc d©️n Ph¸p ë Gia §Þnh lµ:

A. Tr­¬ng §Þnh B. NguyÔn Tri Ph­¬ng. C. NguyÔn H÷u Hu©️n. D. NguyÔn Th«ng.

6. Ng­uêi l·nh ®️¹o trËn ®️¸nh ch×m tµu chiÕn Et-pª-r¨ng trªn s«ng Vµm Cá §«ng lµ:

A. NguyÔn Tri Ph­¬ng. B. NguyÔn Trung Trùc.

C. NguyÔn H÷u Hu©️n. D. NguyÔn Th«ng.

7. “ Bao giê ng­êi T©️y nhæ hÕt cá n­íc Nam th× míi hÕt ng­êi n­íc Nam ®️¸nh T©️y” lµ c©️u nãi næi tiÕng cña:

A. NguyÔn H÷u Hu©️n. B. NguyÔn Tri Ph­¬ng.

C. NguyÔn Trung Trùc. D. Tr­¬ng §Þnh.

8. Ng­êi chØ huy qu©️n triÒu ®️×nh phèi hîp chiÕn ®️Êu cïng nh©️n d©️n §µ N½ng trong nh÷ng ngµy ®️Çu Ph¸p ®️Æt ch©️n x©️m l­îc lµ:

A. L­u VÜnh Phóc. B. Hoµng DiÖu.

C. NguyÔn Tri Ph­¬ng. D. Hoµng T¸ Viªm.

9. Hoµn c¶nh dÉn ®️Õn Ph¸p vµ triÒu ®️×nh NguyÔn ký kÕt HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt (1862) lµ:

A. vua Tù §øc mÊt. B. Ph¸p chiÕm Gia §Þnh.

C. ®️¹i ®️ån ChÝ Hoµ bÞ vì. D. kh¸ng chiÕn cña nh©️n d©️n miÒn §«ng lªn cao.

10. Ph¸p ®️· tÊn c«ng thµnh Gia ®️Þnh vµo ngµy:

A. 9/2/1859. B. 16/2/1859. C. 17/2/1859. D. 23/3/1860.

11. TriÒu ®️×nh nhµ NguyÔn ®️· ký víi Ph¸p hiÖp ­íc Nh©️m TuÊt vµo ngµy:

A. 22/6/1862. B. 5/6/1862. C. 10/12/1862. D. 23/3/1862.

12. Ng­êi tæ chøc liªn l¹c víi Pu-c«m-b« (ng­êi Cam-pu-chia) ®️Ó tæ chøc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p lµ:

A. Tr­¬ng §Þnh. B. Tr­¬ng QuyÒn. C. Phan T«n. D. Phan Liªm.

13. Ng­êi bÊt chÊp lÖnh b·i binh cña triÒu ®️×nh tiÕp tôc chèng Ph¸p ë Nam Kú lµ:

A. NguyÔn H÷u Hu©️n. B. NguyÔn Trung Trùc.

C. NguyÔn Tri Ph­¬ng. D. Tr­¬ng §Þnh.

14. Sai lÇm cña nhµ NguyÔn ë mÆt trËn Gia §Þnh trong nh÷ng n¨m 1859 – 1860 lµ:

A. NÆng tÝnh phßng ngù, kh«ng tÝch cùc tæ chøc tiÕn c«ng Ph¸p.

B. Ng¨n c¶n phong trµo kh¸ng chiÕn cña nh©️n d©️n.

C. Kh«ng ý thøc ®️­îc tÇm quan träng cña mÆt trËn Gia §Þnh.

D. Kh«ng t¨ng c­êng lùc l­îng kÞp thêi.

15. Víi HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt (1862), thùc d©️n Ph¸p ®️·:

A. Thµnh c«ng trong kÕ ho¹ch ®️¸nh nhanh th¾ng nhanh.

B. Thµnh c«ng trong cuéc x©️m l­îc Nam Kú.

C. Thµnh c«ng b­íc ®️Çu khi chuyÓn sang chiÕn thuËt chinh phôc tõng gãi nhá.

D. Hoµn thµnh cuéc chinh phôc lôc tØnh Nam Kú.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog