CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 

 

 Hải Phòng tù 1919 đến Cách mạng tháng Tám 1945

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Wed Jul 22, 2009 8:32 am

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: Hải Phòng tù 1919 đến Cách mạng tháng Tám 1945

 
1/ H¶i Phßng tõ n¨m 1919 ®️Õn khi tæ chøc Céng s¶n thµnh lËp.

a/ Cuéc khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø hai tiÕn hµnh trªn quy m« lín, tèc ®️é nhanh khiÕn cho H¶i Phßng biÕn ®️æi nhanh chãng.

- Sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, Ph¸p ®️Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh khai th¸c lÇn thø hai ë ViÖt Nam.

+ H¶i Phßng, Ph¸p ®️Çu t­ x©️y dùng hµng lo¹t c¬ së söa ch÷a c¬ khÝ ®️­êng thuû nh­ Ca-r«ng, Sa-c¬-rÝch; c¸c xÝ nghiÖp phèt ph¸t, g¹ch ngãi...

+ C¶ng H¶i Phßng ®️­îc ®️Çu t­ n©️ng cÊp... Tµu bÌ ra vµo c¶ng tÊp nËp tõ n¨m 1929 – 1929, träng l­îng hµng ho¸ cña c¸c n­íc Ph¸p, NhËt, Trung Quèc vµ c¸c n­íc kh¸c kh«ng ngõng t¨ng lªn.

+ §éi ngò c«ng nh©️n ra ®️êi tõ cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt, ®️Õn n¨m 1930 ph¸t triÓn lªn tíi 15000 ng­êi. §éi ngò t­ s¶n d©️n téc vµ t­ s¶n thµnh thÞ h×nh thµnh sau chiÕn tranh thÕ giíi thø I.

b/ VÒ gi¸o dôc:

- N¨m 1900 ë H¶i Phßng cã 5 tr­êng tiÓu häc: Tr­êng tiÓu häc Ph¸p – ViÖt ®️Çu tiªn ®️Æt t¹i ®️Þa ®️iÓm tr­êng THPT Ng« QuyÒn ngµy nay.

- Gi¸o dôc H¶i Phßng lóc nµy tuy mang nÆng tÝnh chÊt n« dÞch nh­ng phÇn lín thÇy vµ trß c¸c tr­êng ë H¶i Phßng vÉn nªn cao tinh thÇn yªu n­íc, ®️Êu tranh gi¶i phãng d©️n téc.

c/ Tæ chøc céng s¶n H¶i Phßng thµnh lËp.

- Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, phong trµo ®️Êu tranh cña nh©️n d©️n H¶i Phßng ngµy cµng ph¸t triÓn, cã tæ chøc.

+ Næi bËt lµ cuéc ®️Êu tranh cña nh©️n d©️n H¶i Phßng ®️ßi th¶ Phan Béi Ch©️u (11/1925).

+ N¨m 1926, nh©️n d©️n vµ häc sinh tr­êng Kü NghÖ thùc hµnh vµ tr­êng Bon-nan ®️· b·i kho¸, ®️Ó tang vµ cÇu siªu cho nhµ chiÕn sÜ Phan Ch©️u Trinh t¹i chïa D­ Hµng.

+ H¶i Phßng trë thµnh n¬i ®️­a ®️ãn thanh niªn sang Qu¶ng Ch©️u häc tËp vµ trë thµnh mét ®️Çu mèi nhËn tµi liÖu vµ truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ n­íc ta.

+ Trong phong trµo v« s¶n ho¸, H¶i Phßng trë thµnh mét trong nh÷ng ®️Þa bµn quan träng ®️Ó c¸c chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®️i vµo thùc tÕ lao ®️éng vµ phong trµo ®️Êu tranh cña c«ng nh©️n. NhiÒu cuéc b·i c«ng næ ra ë nhµ m¸y t¬, nhµ m¸y xi m¨ng...

+ §Çu th¸ng 4/1929, Chi bé Céng s¶n ë H¶i Phßng ®️­îc thµnh lËp do NguyÔn §øc C¶nh phô tr¸ch --> Lµ mét trong nh÷ng Chi bé Céng s¶n ra ®️êi sím nhÊt ë n­íc ta, ®️¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt míi cña phong trµo c«ng nh©️n thµnh phè.

2/ H¶i Phßng trong nh÷ng n¨m 1930 – 1939.

a/ Trong phong trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931: ë H¶i Phßng næ ra nhiÒu cuéc ®️Êu tranh cña nh©️n d©️n lao ®️éng, ®️Æc biÖt lµ phong trµo b·i c«ng cña c«ng nh©️n vµ biÓu t×nh cña n«ng d©️n.

- Tõ th¸ng 9 – 11/1930, §¶ng bé H¶i Phßng ®️· l·nh ®️¹o nh©️n d©️n ®️Èy m¹nh c¸c ho¹t ®️éng ñng hé X« ViÕt – NghÖ TÜnh; ®️èt cæng chµo ®️ãn Toµn quyÒn Hµ Lan sang bµn víi thùc d©️n Ph¸p vÒ viÖc thµnh lËp liªn minh chèng céng khu vùc Th¸i B×nh D­¬ng.

b/ Phong trµo ®️Êu tranh d©️n chñ ë H¶i Phßng trong nh÷ng n¨m 1936 – 1939.

- Trong nh÷ng n¨m 1937 – 1938, nhiÒu tæ chøc quÇn chóng ®️­îc thµnh lËp: C«ng nh©️n, thî thñ c«ng...

+ Phong trµo ®️äc s¸ch b¶o tiÕn bé còng ph¸t triÓn, phong trµo truyÒn b¸ ch÷ Quèc Ng÷ diÔn ra s«i næi.

+ Tiªu biÓu cho phong trµo ®️Êu tranh cña c«ng nh©️n thêi kú nµy lµ cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©️n nhµ m¸y T¬ ®️ßi t¨ng l­¬ng ®️· th¾ng lîi (5/1939).

3/ Khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn.

a/ Khëi nghÜa ë H¶i Phßng:

- Mê s¸ng ngµy 23/8/1945, h¬n 100.000 nh©️n d©️n cã lùc l­îng vò trang cña chiÕn khu §«ng TriÒu, cña KiÕn An hç trî, tõ nhiÒu ng¶ ®️­êng tiÕn vÒ qu¶ng tr­êng nhµ h¸t thµnh phè.

§óng 10 giê mét cuéc mÝttinh khæng lå ®️­îc khai m¹c. ¤ng Vò Quèc Uy thay mÆt Uû ban khëi nghÜa tuyªn bè xo¸ bá chÝnh quyÒn ®️Þch thµnh lËp ñy ban nh©️n d©️n c¸ch m¹ng l©️m thêi H¶i Phßng.

b/ Khëi nghÜa ë KiÕn An.

- Ngµy 24/8/1945, trªn 50.000 nh©️n d©️n KiÕn An tËp trung t¹i s©️n vËn ®️éng chµo mõng chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng thµnh lËp.--> §Ëp tan xiÒng xÝch n« lÖ, ®️­a nh©️n d©️n thµnh phè lªn n¾m chÝnh quyÒn, lµm chñ quª h­¬ng, lµm chñ ®️Êt n­íc.
Chữ ký của fudo85
 

Hải Phòng tù 1919 đến Cách mạng tháng Tám 1945

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: DƯ ĐỊA CHÍ VIỆT NAM :: Dư địa chí miền Bắc-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog