CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 

 

 Hải phòng chóng Pháp và chóng Mỹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Wed Jul 22, 2009 8:27 am

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: Hải phòng chóng Pháp và chóng Mỹ

 
1/ Nh©️n d©️n H¶i Phßng x©️y dùng chÕ ®️é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi lín 1945 – 1955.

a/ Nh©️n d©️n H¶i Phßng b¾t tay x©️y dùng chÕ ®️é míi.

- Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, nh©️n d©️n H¶i Phßng b¾t tay x©️y dùng cuéc sèng míi, gi¶i quyÕt khã kh¨n, trÊn ¸p bän ph¶n c¸ch m¹ng, tæ chøc lùc l­îng vò trang chuÈn bÞ cho kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (9/1945 – 11/1946).

- Nh©️n d©️n H¶i Phßng còng nh­ nh©️n d©️n B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé cßn ph¶i ®️­¬ng ®️Çu víi giÆc ®️ãi vµ giÆc dèt. Trong khi ®️ã chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cßn non trÎ.

- Ta tiªu diÖt bän ph¶n ®️éng ë B¶o H­u¬ng (KiÕn An), bän B¹ch Th¸i Tßng (H¶i Phßng).

b/ H¶i Phßng kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi (11/1946 – 5/1955).

- 7 ngµy chiÕn ®️Êu quyÕt liÖt ë néi thµnh:

+ Tõ 21- 25/11, diÔn ra cuéc chiÕn ®️Êu b¶o vÖ nhµ h¸t thµnh phè suèt 5 ngµy ®️ªm.

+ TrËn tËp kÝch vµo tØnh lÞ KiÕn An. ®️Õn 20/4/1953 ®️· tiªu diÖt gÇn 500 tªn ®️Þch trong ®️ã cã tØnh tr­ëng Nguþ quyÒn. Ph¸ hñy 325 xe qu©️n sù c¸c lo¹i vµ 25 gian kho bom ®️¹n cña ®️Þch.

- Tiªn L·ng chèng cµn:

+ N¨m 1953, thùc d©️n Ph¸p më trËn cµn lín vµo Tiªn L·ng víi hµng ngµn tªn cã ph¸o binh, m¸y bay, xe t¨ng vµ tµu chiÕn chia lµm 5 mòi tiÕn c«ng.

+ TÊm g­u¬ng tiªu biÓu Ph¹m Ngäc §a - Nhµ nu­íc phong tÆng anh hïng lùc l­îng vò trang.

- TrËn ®️ét kÝch s©️n bay C¸t Bi.

+ 32 chiÕn sÜ ®️ét nhËp vµo s©️n bay vµo lóc 1 giê s¸ng ngµy 7/3/1954 dïng béc ph¸ lµm 59 m¸y bay ®️Þch næ tung. Qu©️n ®️Þch ë C¸t Bi v« cïng ho¶ng sî.

--> Lµ chiÕn th¾ng lín nhÊt diÖt m¸y bay ®️Þch trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p phèii hîp víi chiÕn tr­êng §iÖn Biªn Phñ.

2/ H¶i Phßng X©️y dùng chñ nghÜa x· héi, ®️¸nh th¾ng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®️Õ quèc Mü, chi viÖn cho c¸ch m¹ng miÒn Nam (1955 – 1975).

- §Õn n¨m 1960, c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa c¨n b¶n hoµn thµnh. H¶i Phßng b­íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt vµ ®️Õn n¨m 1965 ®️· ®️¹t thµnh tùu to lín: Tõ 13 nhµ m¸y ®️· t¨ng lªn 77 nhµ m¸y, c«ng nghiÖp ®️Þa ph­¬ng ph¸t triÓn nhanh víi 10 xÝ nghiÖp c¬ khÝ, 629 c¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng.

- Ra søc chi viÖn cho tuyÒn tuyÕn lín miÒn Nam: Nh©️n d©️n H¶i Phßng tÝch cùc thùc hiÖn lêi kªu gäi cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh “Mçi ng­êi lµm viÖc b»ng 2 ®️Ó chi viÖn cho miÒn Nam ruét thÞt. H¶i Phßng thùc hiÖn khÈu hiÖu: “Thãc kh«ng thiÕu 1 c©️n, qu©️n kh«ng thiÕu 1 ng­êi”. Trong h¬n 20 n¨m chèng Mü cøu n­íc, H¶i Phßng ®️· chi viÖn cho chiÕn tr­êng miÒn Nam tíi 3 Trung ®️oµn vµ 12 TiÓu ®️oµn. Nh÷ng ng­êi con th©️n yªu cña nh©️n d©️n H¶i Phßng ®️· kh«ng tiÕc m¸u x­¬ng cña m×nh hy sinh v× sù nghiÖp chèng Mü, cøu n­uíc víi 18.824 liÖt sÜ chèng Mü lµ ng­uêi H¶i Phßng.

H¶i Phßng cßn lµ ®️Çu cÇu xuÊt ph¸t ®️­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn. BÕn §å S¬n, bÕn BÝnh §éng (Thuû Nguyªn) lµ nh÷ng níi xuÊt ph¸t cña c¸c con tµu kh«ng sè huyÒn tho¹i. Qua con ®️­êng nµy bé ®️éi ta ®️· chuyªn chë h¬n 1000 tÊn vò khÝ ®️Õn c¸c chiÕn tr­êng miÒn Nam, gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi trªn chiÕn tr­êng miÒn Nam ®️¸nh Mü.
Chữ ký của fudo85

Wed Jul 22, 2009 12:24 pm

avatar
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền tự do.. nhưng rồi................. một số họ đi lấy "vợ".

ĐIỀU HÀNH VIÊN

AntonBinh

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Tháp Thác Thiên Vương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : PHÓ CHỦ NHIỆM CLB SỬ HỌC TRẺ
Ngày tham gia Ngày tham gia : 11/09/2008
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 110
Đến từ Đến từ : Binh Đoàn Phù Thủy
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền tự do.. nhưng rồi................. một số họ đi lấy "vợ".
Điểm thành tích Điểm thành tích : 186
Được cám ơn Được cám ơn : 57

Bài gửiTiêu đề: Re: Hải phòng chóng Pháp và chóng Mỹ

 
Lấn sau viết bài bác nhớ dùng font khác nhé
Font này khó đọc quá
Dù sao cũng : thanks
Chữ ký của AntonBinh
 

Hải phòng chóng Pháp và chóng Mỹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: DƯ ĐỊA CHÍ VIỆT NAM :: Dư địa chí miền Bắc-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com