CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB SỬ HỌC TRẺ
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KHỐI 12 (Cả phần LSTG và LSVN)
Tài liệu BDHSG môn Lịch sử (Phần lịch sử thế giới)
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Đề cương ôn tập lịch sử 12 (full)
Tấn công phủ đầu Trung Quốc trong xung đột ở biển Đông
TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ SÁNG TẠO CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG
Đề cương Sử 12 (Chuẩn và nâng cao) - Phần Lịch sử VN.

Share | 

 

 Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tue Jul 21, 2009 6:18 pm

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

 
🐱 a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh:

- Sù gièng nhau:

+ NÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, tù cung, tù cÊp.

+ X· héi: N«ng d©️n lµ lùc l­îng s¶n xuÊt chÝnh, x· héi h×nh thµnh hai giai cÊp c¬ b¶n: N«ng d©️n vµ ®️Þa chñ phong kiÕn.

+ Quan hÖ bãc lét ®️Þa t« lµ phæ biÕn.

+ VÒ chÝnh trÞ: H×nh thµnh chÕ ®️é phong kiÕn ph©️n quyÒn.

- Sù kh¸c nhau:

+ ChÕ ®️é phong kiÕn ph­¬ng §«ng xuÊt hiÖn sím h¬n ph­u¬ng T©️y, do yªu cÇu lµm thuû lîi phôc vô n«ng nghiÖp , ®️oµn kÕt chèng ngo¹i x©️m, ®️· h×nh thµnh quèc gia lín.

+ ChÕ ®️é phong kiÕn ph­¬ng T©️y xuÊt hiÖn muén h¬n, vµo n¨m 476 do sù sôp ®️æ cña ®️Õ quèc R«ma vµ s©️m nhËp cña ng­êi Giecman, ®️· h×nh thµnh nh÷ng thÕ lùc l·nh chóa c¸t cø.

b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn:

- Sù gièng nhau:

+ VÒ kinh tÕ: Ngoµi n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp ®️Òu ph¸t triÓn, thµnh thÞ ®️· tan ra ®️êi.

+ VÒ chÝnh trÞ: H×nh thµnh chÕ ®️é phong kiÕn tËp quyÒn. XuÊt hiÖn nhµ n­íc chuyªn chÕ trung ­¬ng tËp quyÒn, vua cã quyÒn uy truyÖt ®️èi.

+ VÒ t­ t­ëng: LÊy t«n gi¸o lµm c¬ së lý luËn cho chÕ ®️é thèng trÞ (Nho gi¸o ë Trung Quèc; Håi gi¸o ë Ên §é; Thiªn Chóa gi¸o ë ph­¬ng T©️y.

- Sù kh¸c nhau:

+ ChÕ ®️é phong kiÕn tËp quyÒn ë ph­¬ng T©️y diÔn ra muén h¬n ë ph­¬ng §«ng, kho¶ng thÕ kû XIII ®️Õn XIV, cã thÞ d©️n gióp ®️ì.

+ Giai cÊp thèng trÞ cña ph­u¬ng §«ng lµ ®️Þa chñ, quý téc phong kiÕn. Cßn ë ph­u¬ng T©️y lµ thÕ lùc quý téc, t¨ng n÷ cÊu kÕt víi nhau, bãc lét n«ng n« tµn b¹o.

+ Giai cÊp bÞ trÞ ë ph­¬ng §«ng lµ ng­êi n«ng d©️n t¸ ®️iÒn, cuéc sèng cã phÇn dÏ chÞu h¬n ng­êi n«ng n« ë ph­¬ng T©️y.

+ M©️u thuÉn giai cÊp trong x· héi phong kiÕn ph­¬ng T©️y gay g¾t h¬n ph­u¬ng §«ng (lý gi¶i phÇn nµo sù sôp ®️æ sím cña chÕ®️é phong kiÕn ph­¬ng T©️y).

+ VÒ t­ t­ëng: Sù can thiÖp cña t¨ng n÷ ph­¬ng T©️y vµo bé m¸y nhµ n­íc c«ng khai, chÆt chÏ h¬n ph­¬ng §«ng.

c. Qu¸ tr×nh suy vong:

- Sù gièng nhau: Do m©️u thuÉn giai cÊp gi÷a n«ng d©️n víi quý téc phong kiÕn.

- Sù kh¸c nhau:

+ ë phu­¬ng §«ng cã sù x©️m nhËp cña chña nghÜa thøc d©️n nªn m©️u thuÉn d©️n téc, giai cÊp ®️· lµm chÕ ®️é phong kiÕn suy yÕu, khñng ho¶ng (thÕ kû XVIII – XIX). Nh©️n d©️n ph­¬ng §«ng ph¶i tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng d©️n téc d©️n chñ nh©️n d©️n chèng thøc d©️n, lËt ®️æ phong kiÕn (thÕ kû XX).

+ ë ph­¬ng T©️y c¸c ph¸t kiÕn ®️Þa lý ®️· t¹o diÒu kiÖn cho chñ nghÜa t­ b¶n xuÊt hiÖn trong lßng x· héi phong kiÕn, giai cÊp t­ s¶n ®️· l·nh ®️¹o nh©️n d©️n lµm cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n lËt ®️æ chÕ ®️é phong kiÕn. Chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn ë ph­¬ng T©️y sím h¬n ë ph­¬ng §«ng (thÕ kû XVII).
Chữ ký của fudo85

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Mon May 03, 2010 1:27 am

avatar

Thành viên mới gia nhập

dungdlu

Thành viên mới gia nhập

Xem lý lịch thành viên
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/05/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Điểm thành tích Điểm thành tích : 8
Được cám ơn Được cám ơn : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

 
vieet thee cha thằng nào đọc được
Chữ ký của dungdlu

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)

 

Su gióng và khác nhau giũa chế đô phong kiến phương Đông và phương Tây

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: LỊCH SỬ THẾ GIỚI :: Lịch sử thế giới trung đại-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com